Szerzői jogok

A Poli-Farbe Kft. weboldalának (www.polifarbe.hu) felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép a Poli-Farbe Kft. tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.

A Poli-Farbe Kft. weboldalának főoldalára mutató linket bárki elhelyezheti saját felületén külön hozzájárulás nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.polifarbe.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.Adatvédelem

A regisztrált felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Poli-Farbe Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább. A Poli-Farbe Kft. fenntartja magának a jogot a www.polifarbe.hu weboldal regisztrációs feltételeinek megváltoztatására, amelyről a regisztrált felhasználóknak értesítést küld e-mail útján.
A személyes adatokkal az alábbi jogszabályok szerint járunk el:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
 • a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;
 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS  2016/679 Rendeletbe  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénybe foglalt jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében Társaságunk (Poli-Farbe Kft.)  az alábbi Adatkezelési tájékoztatót teszi közzé:

 

ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt, és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

A vállalkozás a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

A vállalkozás megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A vállalkozás a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 

ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a felsorolt jogalapok egyike teljesül:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).

Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

A vállalkozás egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Poli-Farbe Kft.

Székhely: 6235 Bócsa III. kerület 2.

Cégjegyzékszám: 03-09-111087

Adószám: 13153421-2-03

Képviselő: Szabó Antal ügyvezető

E-mail cím: polifarbe@polifarbe.hu

Honlap: www.polifarbe.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Társaságunk adatfeldolgozói:

 • IT szolgáltatók,
 • könyvviteli szolgáltató,
 • postai szolgáltató,
 • vagyonvédelmi szolgáltató

 

1. Társaságunk IT szolgáltatói

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Szolgáltató: Ruffnet Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2724 Újlengyel, Határ utca 12.

Adószám: 23701805-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-041329

Képviselő: Séllei Béla

Telefonszám: +36-20-242 42 48

 

Szolgáltató: Onecreative Marketing Professional Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.

Adószám: 23190793-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-121967

Képviselő: Palásti György

Telefonszám: +36-30-754 34 70

 

Társaságunknál a hálózat karbantartást, és szerverkarbantartást végezi:

Cégnév: Kertai Ferenc István e.v.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Kiss Ernő u. 1.

Adószám: 66842503-1-23

Nyilvántartási szám: 39877085

Képviselő: Kertai Ferenc István ügyvezető

Telefonszám: +36-20-3372799

 

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítése céljából könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe.

Cégnév: Rózsáné Takács Szilvia e. v.

Székhely: 6230 Soltvadkert, Kiss E. u. 75.

Cégjegyzékszám:3146413

Adószám:62890212-2-23

Képviselő: Rózsáné Takács Szilvia

Telefonszám: +36 -20-4308050

 

3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat, és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Magyar Posta

Cégnév: Magyar Posta Zrt. Bócsa Posta

Székhely: 6235 Bócsa, Felszabadulás tér 3.

Cégjegyzékszám: 0110042463

Adószám: 10901232-2-44

Képviselő: Király Erika

Telefonszám: 78/453-114

 

4. Vagyonvédelmi szolgáltató

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából végzi a ki- és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést.

Cégnév: HALAS-PAJZS Vagyonvédelmi Kft.

Székhely: 6400. Kiskunhalas, Szász Károly u. 14.

Cégjegyzékszám: 03-09-107976

Adószám: 11949325-2-03

Képviselő: Fődi István

Telefonszám: +36- 20-383 4524

 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Munkaügyi nyilvántartás

Munkaviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése céljából,

jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés céljából

Munkáltatói jogos érdek

Munkaviszony megszűnését követő 3 év

Alkalmassági vizsgálat

Bunkaviszonyra vonatkozó jogszabályi megfelelés céljából

Munkáltatói jogos érdek

Munkaviszony megszűnését követő 3 év

Pályázók

Pályázat elbírálása, munkaszerződés megkötése

Érintett hozzájárulása

Pályázat benyújtásától számított 2 év

Kamerás megfigyelés

 

Munkavállalók biztonsága, a munkáltató vagyonvédelme

Munkáltatói jogos érdek, érintett hozzájárulása

Megőrzés 3 munkanap

Egyéb

Munkaviszonyból eredő munkavállalói kötelezettségek teljesítése, ellenőrzése

Munkáltatói jogos érdek

Munkaviszony megszűnését követő 3 év


A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

 1. szerződésen alapuló
 2. jogi kötelezettségen alapuló
 3. jogos érdeken alapuló

 

1. Munkaügyi nyilvántartás

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

A személyes adatok címzettjei: munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátómunkavállalói és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.  

 

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei: a vizsgálati eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve, milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat a benyújtástól számított 2 évig.

 

4.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  

Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

Az alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerről az adatkezelő külön szabályzatot hozott létre, melyet a honlapra is feltöltött.

 

5. Egyéb

Belső szabályzatban foglaltan részletezve az e-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés,számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés, GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés.

 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatai

Szerződés teljesítése céljából

Érintett hozzájárulása

Szerződés megszűnését követő 5 év

Képviselők, kapcsolattartóik adatai

Szerződés teljesítése céljából

Érintett hozzájárulása

Szerződés megszűnését követő 5 év


Szerződő partnerek adatainak kezelése

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként, szerződéses partnerként szerződött személyek és képviselőik (kapcsolattartóik): nevét, adószámát, cégjegyzék számát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, vevőszámát.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a szerződés megkötése céljából szükséges.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, értékesítési feladatokat ellátó munkavállalói, beszerzés terület munkavállalói, ellátási terület munkavállalói, beruházási és üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalói, fejlesztési terület munkavállalói, minőségirányítási területen feladatokat ellátó munkavállalói, IT feladatokat ellátó munkavállalók, termelési terület munkavállalói, gazdasági, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

Jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adó-és számviteli adatkezelés

Jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából

Munkáltatói jogos érdek

Jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

Kifizetői adatkezelés

Jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából

Munkáltatói jogos érdek

Jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év


1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

2.  Kifizetői adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése céljából kezeli azon érintettek adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll.

A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg.

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. 3.000,- forint összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

 A vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Előzőek értelmében a vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a vállalkozás a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol.

Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

 1. a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;
 2. azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;
 3. azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;
 4. az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a vállalkozás fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

 

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A vállalkozásnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK        rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.)

A Poli-Farbe Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Poli-Farbe Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására.

Poli-Farbe Kft., 2018. május 25.


 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

-MARKETING-

Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán:

A Társaság kettő Facebbok oldalt üzemeltet:

 1. Poli-Farbe hivatalos oldal: www.facebook.com/polifarbe
 2. Szobafestő Attila oldal: www.facebook.com/szobafestoattila

Poli-Farbe hivatalos oldal a Tárasággal kapcsolatos hírek, információk, termék-újdonságok, érdekességek közlésére szolgál.

Szobafestő Attila oldal alkalmazástechnikai instrukciókat, lakás- és házfelújítással kapcsolatos praktikákat tartalmaz.

A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés Youtube oldalon:

A Társaság kettő Youtube oldalt üzemeltet:

 1. Poli-Farbe hivatalos oldal
 2. Szobafestő Attila oldal

A Társaság által üzemeltetett oldalakra videók kerülnek feltöltésre.

A Poli-Farbe hivatalos oldal a Társaságot érintő hivatalos eseményekről készült videók feltöltésére szolgál: sajtótájékoztató, vevőtalálkozó, üzemátadó… stb.

A Szobafestő Attila oldal alkalmazástechnikai videók feltöltésére szolgál. A videók alatt rövid összefoglaló található.

A látogatókra a Youtube Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés Instagram alkalmazással:

A Társaság polifarbe_kft képmegosztó alkalmazást tart fenn.

Hivatalos elérés: instagram.com/poifarbe_kft

Az alkalmazás célja képek és minivideók megosztása, azon természetes és jogi személyekkel akik, a „követem” gombra ráklikkelnek.

A követés feltétele, hogy az érintett az Instagram oldalon regisztráljon, melyre az Instagram applikáció Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Az érintett visszavonással lejelentkezhet.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés blogon keresztül:

A Társaság www.blog.polifabe.huoldalt üzemeltet DIY-felhasználókkal való kapcsolattartás céljából.

A blog célja ötletadás, egyéb ötletek megvalósításához szakértőkön keresztül.

A felhasználónak nem kell külön regisztrálnia, Facebook profilon keresztül tud az érintett kommentelni.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés központi e-mail címen keresztül:

A Társaság a látogatóknak lehetőséget biztosít arra, hogy enteriőrtervező szakembertől és alkalmazás technikai szakembertől közvetlenül kérdezzenek a zaiviki.polifarbe@gmail.comés a szobafesto.attila@gmail.come-mail címen keresztül.

A Társaság részéről konkrét kérdésre konkrét válaszadás történik.

A Társaság az e-mail címekről adatbázist nem készít.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

A Poli-Farbe hivatalos honlapján (www.polifarbe.hu) lehetősége van a látogatóknak regisztrálni, és feliratkozni hírlevél szolgáltatásra.

A regisztráláshoz meg kell adni a teljes nevet (vezetéknév, keresztnév) és az e-mail címet.

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával iratkozhat le, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés:

Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. A játékban való részvétel önkéntes. 

A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság marketing feladatokat ellátó munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.


 

TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS TÉRFIGYELŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL

Bevezető

Vagyon- és információvédelem céljából a POLI-FARBE Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: POLI-FARBE Kft.) elektronikus térfigyelő-rendszert üzemeltet.

A POLI-FARBE Kft. az elektronikus térfigyelő-rendszerrel kapcsolatos adatkezelést bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH), mivel nem csak munkavállalók léphetnek a megfigyelt területekre, hanem kívülálló személyek, ügyfelek, vendégek (a továbbiakban: látogatók) is.

A POLI-FARBE Kft. (6235 Bócsa, III. kerület 2.) mint Munkáltató az alábbiak szerint tájékoztatja a Munkavállalókat a székhelyén, telephelyén működő, üzemeltetett kamerákról a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Általános adatvédelmi rendelet – az Európai Parlament és Tanács 2016/679  rendelete – (GDPR) rendelkezéseit figyelembe véve:

1. Adatkezelés jogalapja, célja

A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a munkavállalók biztonsága, a munkáltató vagyonvédelme, így munkahelyen gyártott, raktározott, feldolgozás alatt álló, kezelt termékek őrzése, lopások megelőzése, valamint a munkafegyelem ellenőrzése, a munkavédelmi előírások betartása, bármely jogsértő cselekmény megelőzése érdekében kamerarendszert működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszernek képfelvételei annyiban használhatók, amennyiben a jogsértő események, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár

A Munkáltató a székhelyén, telephelyén a saját tulajdonban álló épületek, helyiségek, területek mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelő-rendszerrel történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A felvételek rögzítése mozgásra aktiválódik. A rendszert a Munkáltató üzemelteti.

A Munkavállalók az elektronikus térfigyelő-rendszerrel végzett adatkezelésről jelen szabályzatban tájékoztatást kapnak. A látogatók adatkezeléshez történő hozzájárulása önkéntes, ráutaló magatartással történik. Az elektronikus térfigyelő-rendszerről a látogatók a kamerák üzemeltetési helyén kihelyezett ismertetőkből, illetve jelen szabályzatból tájékozódhatnak. A szabályzat hozzáférhető a HR irodában, társaság weboldalán.

2. Kamerák elhelyezése, általuk megfigyelt terület

 1. számú melléklet

3. Rögzítés

A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy a kamerákkal rögzített megfigyelést végez.

4. A felvétel tárolásának helye és időtartama, adatbiztonsági intézkedések:

I. telep: alapanyag raktár iroda

II. telep: ellátási lánc igazgató irodája

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 • Ügyvezető
 • Cégvezető
 • HR vezető
 • Informatikai vezető

6. A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok

A felvételeket vissza lehet nézni a vagyon/testi épség sérelmére elkövetett cselekmények, munkajogi szabályszegések, elkövetett jogsértések bizonyítása, elkövető azonosítása esetén van lehetőség.

A felvételeket a HR vezető, ügyvezető cégvezető önállóan és együttesen is visszanézheti, az IT vezető önállóan nem, csak a HR vezető, vagy cégvezető vagy ügyvezető jelenlétében rendelkezik ezzel a jogosultsággal.

A rögzített felvételekbe való betekintésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a betekintés napját, időpontját, a betekintést végző személyek nevét, a betekintés okát.

A személyes adatok biztonsága érdekében a tárolt adatok védelmét jelszó és felhasználónév védi.

Az adatkezeléssel érintett személy adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást.

7. Megfigyelőrendszert üzemeltető személy: Kalapos Mihály

8. Adatbiztonsági intézkedések

Természetes személy által, valós idejű megfigyelés nem történik. A megfigyelt és tároltképfelvételek visszanézésének célja kizárólag jogsértő cselekmény kiszűrése, az azok megszüntetése.

A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitort úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételeket a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez történt hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

A Munkáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. A térfigyelő-rendszer által felvett és tárolt adatok továbbítása csak úgy történhet, hogy annak ténye az adattovábbítási nyilvántartásban rögzítésre kerül. (2. számú melléklet)

9. Az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési eszközök, érintettek jogai

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a képfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A kérelmet a cégvezetőhöz kell benyújtani.

Az érintett írásban kérelmezheti:

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

• személyes adatainak helyesbítését, valamint;

• személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmet a cégvezetőhöz kell benyújtani.

Az érintett kérelmére a Munkáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• törvényben meghatározott egyéb esetben.

A cégvezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén az érintett személy a lakóhelye szerint illetékes Törvényszéken kezdeményezhet peres eljárást tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére.

10. Egyéb rendelkezések

Az elektronikus térfigyelő-rendszer folyamatosan üzemel. Kikapcsolni, valamely kamerát eltakarni vagy a rögzítést bármely módon akadályozni szigorúan tilos.

A Munkáltató kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus térfigyelő-rendszer üzemel.

 

Mellékletek:

 • 1. számú melléklet Kamerák elhelyezkedése

 

1. számú melléklet

 

A KAMERÁK ELHELYEZKEDÉSE I. TELEP TERMELÉS

A KAMERÁK ELHELYEZKEDÉSE II. TELEP LOGISZTIKA